PL ▼
home SKLEP NARODOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA REJESTRACJA  |  LOGOWANIE basket logo

Regulamin zakupów
w sklepie internetowym prowadzonym przez NIFC

Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem), działający pod adresem sklep.nifc.pl, prowadzony jest przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (zwany dalej NIFC) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-355) przy ul. Tamka 43, wpisany do rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 51/2001, nr NIP: 525-22-14-269, nr REGON: 017307171. Tel. +48 22 4416100, Fax. +48 22 4416113 w godzinach 9.00-16.00, adres e-mail: sales@nifc.pl .

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową: www.sklep.nifc.pl. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do złożenia zamówienia to komputer z procesorem: minimum Intel Pentium lub odpowiednik, Pamięć: 256 MB, połączenie z internetem i przeglądarka zgodna z HTML w wersji 4.0 lub nowszej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku składanych w Sklepie zamówień płatnych przelewem - po tym, jak do Sklepu dotrze informacja potwierdzająca dokonanie przelewu.
  2. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku dostępności towaru zamówienie będzie realizowane zgodnie z pkt. 13 niniejszego regulaminu. Znajdowanie się towaru na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczne z jego dostępnością w magazynie. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie, a także o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary w okresie promocji lub do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sklep ma możliwość dodawania darmowych egzemplarzy publikacji do każdego złożonego zamówienia w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez NIFC.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. FORMY PŁATNOŚCI

 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i euro oraz zawierają podatek VAT.
 9. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. kartą kredytową: należność pobierana jest po złożeniu zamówienia i dokonaniu autoryzacji; w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia;
  2. przelewem bankowym na konto Sklepu.
 12. KOSZTY I CZAS DOSTAWY

 13. Koszty dostawy doliczone zostaną do całości zamówienia zgodnie z tabelą opłat za dostawę, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu będący jego integralną częścią. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta sposób spośród możliwości zaproponowanych przez NIFC w tabeli opłat.
 14. Tabela opłat
 15. NIFC pokrywa koszty wysyłki Pocztą Polską, jeżeli wartość zamówienia przekracza 100 zł na terenie Polski i 200 euro poza granicami kraju.
 16. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji pisemnej z banku albo serwisu obsługującego płatności kartą kredytową lub przelewem, o wpłacie na konto.
 17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy)

 18. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem, przesyłając w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD, płyty DVD lub inne nagrania dźwiękowe lub wizualne muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 19. Zwracany towar należy odsyłać razem z oryginałem faktury i wypełnionym formularzem zwrotu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 20. Sklep gwarantuje zwrot płatności niezwłocznie po otrzymaniu towaru i niezbędnych dokumentów. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 21. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, będący jego integralną częścią.
 22. REKLAMACJE (formularz reklamacji)

 23. Reklamacje. NIFC ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną:
  1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady może skorzystać ze świadczeń z tytułu rękojmi bezpośrednio w NIFC. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia wad fizycznych towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
   NIFC odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
  2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Klient powinien odesłać wadliwy towar przesyłką pocztową pod adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 00-355 Warszawa, ul. Tamka 43.
  3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. (formularz reklamacji).
  4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru o tej samej wartości.
 24. DANE OSOBOWE

 25. Klient składając zamówienie podaje w formularzu swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez NIFC w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu (w tym rozliczenia, dokonania ewentualnego zwrotu towarów, a także innych czynności związanych z wykonywaniem umowy) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 26. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez NIFC.
 27. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. NIFC zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient w formularzu podał nieprawdziwe lub niekompletne dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia co do ich poprawności.
 28. Administratorem Państwa danych jest:
  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
 29. Został wyznaczony Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą:
  - poczty tradycyjnej na adres ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
  - email: iod@nifc.pl
 30. Państwa dane osobowe były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup) w sklepie internetowym za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 31. Powierzone dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
  - w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
  - w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),
  - w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 32. Przetwarzamy dane podane w formularzach rejestracyjnych - niezbędne do realizacji wysyłki zakupionych publikacji. Są to:
  - Imię i nazwisko
  - Adres email, telefon
  - Dane adresowe
 33. Państwa dane przetwarzają upoważnieni pracownicy NIFC oraz firmy realizujące wysyłkę (Poczta Polska, firmy kurierskie).
 34. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 35. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 36. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a NIFC. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 37. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 39. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Załącznik nr 1 Tabela opłat za dostawę.

Załącznik nr 2 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 3. Formularz reklamacji.

Zapraszamy do korzystania ze strony Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.